منشور

ماهنامه مدرسه دکتر حسابی2(فرهنگیان)

پاسخنامه و سوالات امتحان میان ترم دفاعی

سوالات درسی راهنمایی

انواع سوالات درسی دوره راهنمایی تحصیلی

پاسخنامه سوالات امتحان میان ترم دفاعی

به نام آن که نامش بهترين است

نام و نام خانوادگی : ...............................                                                                                        آزمون درس آمادگی دفاعی

نام پدر : ...........................                                                                                                             زمان پاسخگويي : 30 دقيقه

کلاس سوم 1

1

دفاع را تعريف کرده و تفاوت دفاع بين انسان و حيوان را بنويسيد.

به مقا بله ی انسان در مقابل خطراتی که جان ومال اورا تهدید می کند ودر معرض خطر قرارمی دهد دفاع گو یند.

دفاع انسان در مقابل خطر آگاهانه و براساس تفکر وتامل ویادگیری های قبلی است،اما دفاع حیوان غریزی یا فطری است- هدف حیوان از دفاع حفظ خود است ولی انسان برای مملکت دین وناموس خود دفاع می کند

 

2

2

چرا آمار تلفات انسانی درجنگ ها گوناگون متفاوت است؟ 

 زیرا آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ، نوع جنگ ،مدت جنگ ، ادوات و وسایل جنگی و محل جنگ بستگی دارد.

 

1

3

بسيج چيست؟

نيروهاي خود جوش و مردمي كه به طور سازمان يافته،بدون چشم داشت مادی و به صورت داوطلبانه در عرصه هاي مختلف انسجام ، سازندگي، وحدت، دفاعي، امنيتي، بهداشت و درمان،اجتماعي و فرهنگي حضور فعال دارند.

 

1

4

چه موقع انسان در مقابل خطر ها وتهديد های محيطی احساس آرامش وامنيت نسبی می کند؟

وقتی توان انسان بیشتر از تهدیدها و خطر های محیطی باشد احساس آرامش و امنیت نسبی  می کند

 

1

5

ازنا امنی های اقتصادی چهارمورد بنويسيد.

رشد بیکاری - بیشتر شدن واردات وکاهش صادرات - افزایش تورم – گسترش قاچاق کالا

 

2

6

اقدام های موثر که مسئولان ومردم می توانند برای جلوگيری از بروز نا امنی انجام دهند چيست؟

تدوین قانون – نظارت و کنترل – تنبیه افرادی كه ایجاد ناامنی می کنند- تشویق افرادی که در جامعه ایجاد امنیت می کنند - اجرای قانون - آموزش افراد در زمینه ها مختلف جهت ایجاد امنیت و... 

 

1

7

رعايت و اجراي دقيق آداب نظامي چه نتايجي را به همراه دارد؟

نظم پذيري - هماهنگي فرد با خويش و گروه - قوي ظاهر شدن در ميادين نبرد - ندادن تلفات در جنگ

 

1

8

فوايد نظام جمع را بنويسيد.

1- افراد قدرت كنترل  و هماهنگی  اندام و اعضا و حتي حواس خود را بدست آورند.

2- اطاعت دقيق و آگاهانه از فرمانده را بياموزند. 3- هنگام دفاع،كارايي بيشتری داشته باشند.

4- در لحظه های حساس نبرد خيلي زود متشكل شوند.  5- فرصت كمتري برای پيشروي به دشمن بدهند.

 

2

9

عوارض طبيعي را تعريف كرده،2 مثال بزنيد؟

عوارضي كه انسان در به وجود آوردن آن نقشي نداشته باشد و ساخته ی خداوند است.كوه-دريا-دشت- ماهور و ...

 

5/1

10

استتار را تعريف كنيد؟ انواع روش هاي استتار را نام ببريد.

استتار يعني همرنگ كردن خود و تجهيزات با محيط اطراف،طوري كه باعث جلب توجه دشمن نگردد.

پنهان نمودن- هم شكل نمودن - فريب دادن

 

5/1

11

انواع سلاح هاي شيميايي را از لحاظ نوع اثر شيميايي در بدن بنويسيد.؟

خفه كننده - تاول زا - ناتوان كننده - عامل خون و اعصاب و ...

 

1

12

راه هاي نفوذ سلاح شيميايي به بدن كدام اند؟

بيني – دهان - دستگاه تنفسي – پوست

 

1

13

پدافندغيرعامل راتعريف کنيد.

به مجموعه کارهایی که بااجرای آن می توان ازواردشدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به تجهیزات و تاسیسات مهم کشورجلوگیری نمود،یا آنها رابه حداقل کاهش داد، پدافند غیرعامل گویند.

 

5/1

14

کشور ما ايران روی کمربند زلزله ای فعال ..... آلپ – هیمالیا  ........ قرار گرفته است .

 

1

15

جنگ از لحاظ  .....روانی..... و .....اجتماعی..... و .......اقتصادی...... درزندگی افراد جامعه تاثير می گذارد.

 

5/1

 

 

به نام آن که انسان را آفريد

نام و نام خانوادگی : ..........................................                                                                                     آزمون درس آمادگی دفاعی

نام پدر : ............................                                                                                                                   زمان پاسخگويي : 30 دقيقه

کلاس سوم 2

1

فرمايش مقام معظم رهبری در خصوص دفاع را بنويسيد؟ 

ملت ایران نشان داد آنجایی که پای دفاع از هویت ملی وآرمان های عزیز تر از هویت ملی درمیان است،ایستادگی او،ایستادگی درس آموز است. / دفاع از مملکت بر همه ی مردم واجب است و حکم شرعی دارد.

 

1

2

بين عکس العمل انسان و حيوان در هنگام روبرو شدن باخطر ، چه تفاوتی وجود دارد؟

دفاع انسان در مقابل خطر آگاهانه و براساس تفکر وتامل ویادگیری های قبلی است،اما دفاع حیوان غریزی یا فطری است-هدف حیوان از دفاع حفظ خود است ولی انسان برای مملکت دین وناموس خود دفاع می کند .

 

1

3

بسيجي كيست؟

به فداكارترين نيروهاي مردمي كه در راه اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي قدم بر مي دارد،بسيجي مي گويند.

 

1

4

عرصه هاي مختلف فعاليت بسيج را بنويسيد؟ ( 8 مورد )

سازندگي-فرهنگي-اجتماعي-امداد رساني-بهداشت و درمان- امنيتي –دفاعي-انسجام

 

2

5

دو سخن از امام خميني(ره) درباره ي بسيج را بنويسيد؟

بسيج يعني عشق به پروردگار.بسيج لشكر مخلص خداست.

 

2

6

چه موقع انسان در مقابل خطر ها وتهديد های محيط  احساس آرامش وامنيت نسبی نمی کند؟

وقتی توان انسان کمتر از تهدیدها و خطر های محیطی باشد احساس آرامش و امنیت نسبی   نمی کند

 

1

7

ازناامنی های فرهنگی اجتماعی هشت مورد بنويسيد.

رشدآمار طلاق- گسترش بیماری های ایدز و هیپاتیت- افزایش تعداد دختران فراری-افزایش مصرف مواد مخدر - افزایش تعداد بی سوادان - کاهش تعداد افراد کتاب خوان - افت تحصیلی دانش آموزان - کم رنگ شدن معنویت در جامعه

 

2

8

مقررات كلي را كه در يك پادگان  وجود دارد را بيان كنيد؟

اطاعت از فرمانده- نظم و مقررات خاص در غذا خوردن و خوابيدن،لباس پوشيدن ، آموزش نظامي ، گروه بندي- مشخص نمودن سرگروه- آشنايي با فضای فيزيكي پادگان- آموزش نظام جمع

 

1

9

عوارض مصنوعي را تعريف كرده ،2 مثال بزنيد؟

عوارضي كه ساخته ی دست بشر است.جاده-سنگر-خاكريز و كانال

 

5/1

10

اختفا چيست؟

در جنگ يكي از روش هاي محافظت از خود در مقابل خطر،مخفي شدن از چشم وديد دشمن است كه اختفاء نام دارد.

 

1

11

سلاح هاي شيميايي در جنگ چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟

اين مواد به وسيله ی ابزار هاي جنگي مانند توپ،موشك و خمپاره و...توسط نيروهاي نظامي مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

1

12

خسارت كدام يك از حالات سلاح هاي شيميايي (گاز مايع و جامد) بيشتر است؟چرا؟

گاز - زيرا قابل رويت نيست و انتشار آن بسيار سريع است و زود تر بر بدن اثر مي كند و حجم زيادي را در بر مي گيرد.

 

5/1

13

يک اصل مهم در پدافندغيرعامل رابنويسيد.

فریب،انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب وکم اهمیت می باشد.

 

1

14

از حوادث طبيعی و غيرطبيعی هر کدام دو مثال بزنيد.

طبیعی(سیل وزلزله)******غیرطبیعی(شیوع بیماری،جنگ)

 

1

15

در پشتيبانی جمعی ، رعايت چه نکاتی ضروری است؟

هماهنگی با مسئول مربوطه،رعایت نظم،تقسیم وظایف،برنامه ریزی،کنترل و نظارت،جمع آوری و ارسال اطلاعات درست و صحیح به مسئولین،آموزش لازم درزمینه های مختلف،امانت داری و تعهد.

 

1

16

چرا آمار تلفات در جنگ های گوناگون متفاوت است؟

آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ، نوع جنگ ،مدت جنگ ، ادوات و وسایل جنگی و محل جنگ بستگی دارد.

 

1

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:46  توسط منشور  |